Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 5/17 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωσης Δεξαμενής – ΑΔΑ: ΩΛΞΡ6-ΝΝΧ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωσης Δεξαμενής. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (74.399,75€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΞΡ6-ΝΝΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/02/2017