Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 17/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:Ψ0ΡΤ6-855

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 17/17, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών ALTEPLASE P.SV.INJ.F. 50MG/VIAL, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE GEL. EXT.US 2%w/w TUBx30G, HUMAN FIBRINOGEN:HUMAN THROMBIN SEAL.MATR, APREMILAST F.C.TAB 30MG, DIMETHYL FUMARATE GR.CAP 240MG για τις ανάγκες του 251ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (60.946,82€)με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ0ΡΤ6-855

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 07/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/03/2017