Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 01/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 7ΑΤΝ6-ΓΗ4

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά KwhΑΘ∆, για την προµήθεια εκτιµώµενης ποσότητας Φυσικού Αερίου 1.250.000KwhΑΘ∆. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (67.800,00€) µε ΦΠΑ 13% και συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων (6,20616 %).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΤΝ6-ΓΗ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2017