Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης υπ’ αρίθμ. Δ. 8/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την Αξιοποίηση (Γενική Επισκευή) Υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, EA 1, Ε/Π SUPER PUMA

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ηλεκτρονική διαδικασία διαπραγμάτευσης  Δ. 8/17 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, ως συνέχεια του Διενεργηθέντος Διαγωνισμού ΔE.41/15 για την Αξιοποίηση (Γενική Επισκευή) Υλικού ΛΟΛ, NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, EA 1, Ε/Π SUPER PUMA
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πεντακόσιες πεννήντα χιλιάδες ευρώ (550.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).
Δείτε εδώ τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 16/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2017