Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικού "CARBON BRAKE ASSY" Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ-135Β (Ο/Ν 17EA01) – ΑΔΑ: ΩΡΑ16-ΚΔΘ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την επισκευή υλικού “CARBON BRAKE ASSY” κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ-135Β (Ο/Ν 17EA01).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΑ16-ΚΔΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/03/2017