Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αρίθμ. Δ.32/16 της ΔΟΥ/ΑΒ Λάρισας, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών – AΔΑ: Ω1ΨΥ6-ΟΓΑ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ ΑΒ Λάρισας) προκηρύσσει το συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό (∆.32/16) ενός σταδίου, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την εκποίηση ελαστικών επίσωτρων των 110ΠΜ και 111ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΨΥ6-ΟΓΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 29/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/01/2017