Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/16 του Α. Απ. Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΨΡΣ6-ΩΡΞ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,  με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές.για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Τριάντα επτά (37) Ημερών στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΡΣ6-ΩΡΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 23/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/12/2016