Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 17/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΗΤΑ6-ΛΜΙ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δημοσίευση προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 580 ατόμων και χρονικού διαστήματος πενήντα ενός (51) ημερών κατ’ εκτίμηση, και προϋπολογισθείσας αξίας 139.913,40€ εκτός ΦΠΑ στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κτιριακό Συγκρότημα “Complex A” στο Κτήμα “Γ. & Γ. Κορδογιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.” στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΤΑ6-ΛΜΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/12/2016