Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AB-205 – ΑΔΑ: ΩΓΦΠ6-ΗΘΣ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π AB-205. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (56.490,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΦΠ6-ΗΘΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 14/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/01/2017