Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 23/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Στολών – ΑΔΑ: 6Ψ806-2ΣΞ

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό ενός σταδίου, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια σετ στολών ασκήσεων εκστρατείας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ψ806-2ΣΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 11/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/11/2016