Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16 της 113ΠΜ, για την Προµήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών – ΑΔΑ: 60ΗΦ6-Ε0Ο

H 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής κατ’ είδος (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια νωπών και κατεψυγμένων ιχθυηρών, προς κάλυψη αναγκών της 113ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60ΗΦ6-Ε0Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/12/2016