Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 15/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός Βιολογικού Θαλάμου Ασφαλείας Κάθετης Νηματικής Ροής – ΑΔΑ: ΩΔ456-Ξ5Ν

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) βιολογικού θαλάμου ασφαλείας κάθετης νηματικής ροής για τις ανάγκες κατασκευής της κεντρικής μονάδας διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ456-Ξ5Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/12/2016