Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 24/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Συντήρηση – Επανέλεγχο Πυροσβεστήρων – ΑΔΑ: 6ΦΥΥ6-5ΣΞ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 24/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή), για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση – επανέλεγχο πυροσβεστήρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών είναι δεκατρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ (13.200,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΥΥ6-5ΣΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/10/2016