Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ: 6ΖΦΩ6-ΘΩ6

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ’είδος για την προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών στρατιωτικών σχολών εκπαιδευτικού έτους 2016 – 2017. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (59.520,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΖΦΩ6-ΘΩ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/10/2016