Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/16 της 113ΠΜ, για την Προµήθεια Σετ Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: 7ΙΕΛ6-ΒΡΠ

H 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής κατ’ είδος (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια ειδών ιματισμού, εξάρτησης και υπόδησης κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών, προς κάλυψη αναγκών της 113ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΕΛ6-ΒΡΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 17/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/10/2016