Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Βρογχοσκοπίου PENTAX EB-1970K – ΑΔΑ: Ω7ΜΔ6-ΤΑΠ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) βρογχοσκοπίου PENTAX EB-1970K του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΜΔ6-ΤΑΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/11/2016