Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 106/16 του 251ΓΝΑ, για τη Συντήρηση Επτά Ανελκυστήρων – ΑΔΑ: 6Ψ2Σ6-ΝΗ2

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων (31.000,00€) με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ψ2Σ6-ΝΗ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/11/2016