Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 21/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Εκτέλεση Εργασιών Φορτοεκφορτώσεων Υλικών – ΑΔΑ: ΩΚΨΤ6-ΘΓΒ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη εργολήπτη για την εκτέλεση εργασιών φορτοεκφορτώσεων υλικών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΨΤ6-ΘΓΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/11/2016