Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας – ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (MTA).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/10/2016