Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: ΩΑΑ46-Ω0Θ

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΑ46-Ω0Θ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/11/2016