Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/22-09-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/22-09-2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 390 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα για ξερικές καλλιέργειες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/10/2016