Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.15/16 της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού Κινητήρα Αεροσκαφών – ΑΔΑ: ΨΡΡΙ6-4Λ9

Η ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ελαιολιπαντικού κινητήρα αεροσκαφών SAE 50, για κάλυψη αναγκών 359 ΜΑΕΔΥ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός 42.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡΡΙ6-4Λ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/10/2016