Αναστολή Δημοπράτησης του Έργου "Συντήρηση – Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων 115ΠΜ" (115ΠΜ-14-03) – ΑΔΑ: 7Υ2Α6-425

Αναστέλλεται η δημοπράτηση του έργου “Συντήρηση – Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων 115ΠΜ” (115ΠΜ-14-03) και ανακαλείται η με ΑΔΑΜ: 16PROC0049635532016-08-19 προκήρυξη του διαγωνισμού του υπόψη έργου, σύμφωνα με την ΑΔ.Φ.916/323273/Σ.1348/30 Αυγ 16/ΑΤΑ/Γ2/4.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Υ2Α6-425

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 07/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/09/2016