Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 13/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) – ΑΔΑ: ΩΤ8Ε6-ΤΥΔ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει ton πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 13/2016, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με σκοπό την προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 400 KVA για κάλυψη αναγκών 2ου ΚΕΠ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ποσού Ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤ8Ε6-ΤΥΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 04/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/08/2016