Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρθμ. 76/16 του 251ΓΝΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών για την Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος – ΑΔΑ: ΨΨΩΒ6-Σ9Ο

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στο 251ΓΝΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΨΩΒ6-Σ9Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2016