Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 75/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Έγχρωμων Υπερηχοκαρδιογράφων Υψηλής Ευκρίνειας – ΑΔΑ: Ω19Ξ6-ΜΝΜ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου υψηλής ευκρίνειας, για κάλυψη αναγκών του καρδιολογικού τμήματος του 251ΓΝΑ και του ΚΑΙ .
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (48.700,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω19Ξ6-ΜΝΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2016