Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.11/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Ελαστικών – ΑΔΑ: 7ΔΘΑ6-ΒΥ2

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει τον Δ.11/16 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την προµήθεια ελαστικών επιχειρησιακών οχηµάτων – µηχανηµάτων της 110ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 51.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΘΑ6-ΒΥ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/07/2016