Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 17/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ T-41D – ΑΔΑ: 6ΝΠ16-3Δ2

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ T-41D. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε πενήντα µία χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά (51.176,97€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΠ16-3Δ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/07/2016