Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ: 6ΧΙ16-ΠΛ6

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, , για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε σαράντα τρεις χιλιάδες Eυρώ (43.000,00€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/06/2016