Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 08/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Ε/Π Bell-212 – ΑΔΑ: 6ΛΦΞ6-2Ρ4

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια υλικών Ε/Π Bell-212. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΛΦΞ6-2Ρ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 09/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/06/2016