Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: 7ΙΡΓ6-ΝΣΕ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/2016 για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού – κασσέτες μηχανήματος φακοθρυψίας της οφθαλμολογικής κλινικής του 251ΓΝΑ, με μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας και τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΡΓ6-ΝΣΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/05/2016