Διενέργεια Διαπραγµάτευσης Χωρίς Δηµοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισµού της 124ΠΒΕ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: Ψ9ΤΚ6-23Α

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) χιλίων επτακοσίων (1.700) προσφύγων – µεταναστών, στο Εργοστάσιο Ξυλείας “ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Ι.” στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Τρίπολης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης, κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ9ΤΚ6-23Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/06/2016