Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 15/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΦΜ86-Π9Σ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 15/16 Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο τη γενική επισκευή (OVERHAUL) υλικού ΛΟΛ ΑP HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΜ86-Π9Σ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2016