Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας και Τροποποίηση Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της ΕMY, για την Προμήθεια Yλικών Μηχανογραφικής Υποστήριξης – ΑΔΑ: 66ΥΞ6-0ΚΤ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 02/16 Διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για την προμήθεια υλικών μηχανογραφικής υποστήριξης, για κάλυψη αναγκών της ΕΜΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΥΞ6-0ΚΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2016