Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισµού Δ.6/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΚΘ66-Ψ8Π

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού Δ.6/16 της 114ΠΜ, µε ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σίτισης τετρακοσίων (400) προσφύγων – μεταναστών, στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΘ66-Ψ8Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2016