Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 20/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΨΠΙ6-ΟΚ6

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ. 20/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΠΙ6-ΟΚ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 11/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2016