Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/14-04-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Έκτασης προς Καλλιέργεια

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/14-04-2016 της 116 ΠΜ,  με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου (Διασπορά), για χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του
μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/05/2016