Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/16 της 113ΠΜ, για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΦΦΑ6-ΟΝΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 02/16 της 113 ΠΜ, για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΦΑ6-ΟΝΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2016