Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. Π.03/2016 της 117ΠΜ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: 6ΚΟ66-8ΘΑ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/2016,  για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους του A/Δ Ανδραβίδας.
Αναρτηήθκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΚΟ66-8ΘΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 07/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/03/2016