Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.22/16 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια "Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL" – ΑΔΑ: 7Θ1Θ6-4ΒΚ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100LL, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της Π.Α, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.565.902,00€ σε ετήσια βάση ή 10.263.608,00€ σε βάθος τετρετίας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2016