Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 32/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δύο Μηχανημάτων Αναισθησίας – ΑΔΑ: 6Ν7Ζ6-7Υ8

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων αναισθησίας (πλήρεις μονάδες αναισθησίας) για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (56.910,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ν7Ζ6-7Υ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2016