Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. Δ.06/16 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Άρτου, Αρτοσκευασμάτων και Γλυκών – ΑΔΑ: ΩΞΞΥ6-ΔΧ0

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Δ.06/16) για την προμήθεια άρτου, απλών αρτοσκευασμάτων και γλυκών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Θεσσαλονίκης (350 ΠΚΒ – 113ΠΜ – ΣΥΔ – 1ο ΚΕΠ).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΞΥ6-ΔΧ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/02/2016