Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Εκτέλεση Εργασιών Φορτοεκφορτώσεων Υλικών – ΑΔΑ: ΩΕΑΜ6-ΦΣ0

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών φορτοεκφορτώσεων υλικών της ΠΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια Eυρώ (73.800,00€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΑΜ6-ΦΣ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/02/2016