Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/16 του ΑΟΟΑ, για την Ανάδειξη Μειοδότη Λογιστικής Υποστήριξης – ΑΔΑ: ΩΝ0ΜΟΡΗΕ-7ΔΣ

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη μειοδότη για παροχή ετήσιας λογιστικής υποστήριξης στο λογιστήριο του ΑΟΟΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 05/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2016