Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/16 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – ΑΔΑ: 7ΘΩΥ6-9ΡΝ

H 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας και λέσχης Αξ/κων 111ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΩΥ6-9ΡΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/02/2016