Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Διασήμων Παρασήμων-Μεταλλίων-Διαμνημονεύσεων – ΑΔΑ: Ω78Π6-ΥΘ5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά κατηγορία ειδών), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά κατηγορία ειδών, διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια διασήμων παρασήμων – μεταλλίων – διαμνημονεύσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 195.112,50€ [για μια τριετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23% (ήτοι 65.037,50€ ετησίως)] ή 239.988,39€.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 18/01/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2016