Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτήματος εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 19/01/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2016