Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/16 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων – ΑΔΑ: Ω7ΑΞ6-02Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. 2/16, για την προμήθεια τυροκομικών προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 05/01/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/01/2016