Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθμ. 20/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Αεροπορικής Διακίνησης Υλικών της ΠΑ – ΑΔΑ: Ω7Ψ26-ΞΜ4

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (συνολικά), για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών διακίνησης – μεταφοράς αεροπορικώς μεταφερόμενων υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€) συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 23% και κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 01/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/12/2015