Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 44/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΘΦΚ6-Ζ52

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά κατηγορία αποβλήτων), για την υπογραφή συμφωνίας- πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 1.416.192,00€ (ή 354.048,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/01/2016